Va­sem­mis­to­lii­ton La­pin pii­rin alue­vaa­lioh­jel­ma on jul­kais­tu! 

Vasemmistoliiton Lapin piiri lähtee kohti aluevaaleja tavoitteenaan vahvat ja saavutettavat julkiset palvelut koko Lapin alueelle. Sen lisäksi, että Lapista tulee löytyä kaksi erikoissairaanhoidon päivystävää sairaalaa myös tulevaisuudessa, vasemmisto korostaa muun muassa matalan kynnyksen palveluiden ja ennaltaehkäisyn merkitystä niin sote- kuin pelastuspalveluissa.

– Lasten ja ikäihmisten kohdalla ongelmien ennaltaehkäisy sekä nopea palveluiden piiriin pääsy on todella tärkeätä, se on inhimillisesti ja sitä kautta myös taloudellisesti kannattavaa. Onnettomuuksien ehkäiseminen on pitkien välimatkojen maakunnassa tulevaisuudessakin tärkeätä, painottaa piirin 2. varapuheenjohtaja ja aluevaaliehdokas Tiina Outila.

Lapin Pelastuslaitos on ainutlaatuinen Suomessa, jonka pelastustoiminnan kivijalka on sopimuspalokunnissa. Vasemmistoliitto vaatii, että VPK:n toiminta turvataan kaikissa Lapin kunnissa ja hyvinvointialue tukee uusien VPK-vapaaehtoisten rekrytoinnissa sopimuspalokuntia. Piirin tavoite on kuroa umpeen pelastuslaitoksen investointivaje 2020-luvulla – vanhentunut kalusto on vakava turvallisuusuhka.

Hyvinvointialue tulee olemaan Lapin merkittävin työnantaja, jossa on tärkeätä panostaa osaavaan johtamiseen ja työntekijöiden mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työn sisältöön. Vasemmistoliiton Lapin piiri vaatii sijaisjärjestelyiden kehittämistä ja palkkaharmonisaatiota sekä kielilisien säilyttämistä.

–Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tulee jäämään tulevina vuosina eläkkeelle valtavasti ja osaajapula tulee vain syvenemään, siksi on tärkeätä, että työnantajakuvamme on hyvä. Meidän on työhyvinvoinnin lisäksi kiinnitettävä palkkauksen oikeudenmukaisuuteen huomiota, jotta palvelut saadaan turvattua tulevaisuudessakin, vaatii Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Henri Ramberg.

Vasemmistoliiton Lapin piirin varapuheenjohtaja Albana Mustafi lähtee määrätietoisesti kohti tulevia aluevaaleja. Hän nostaa yhdeksi tärkeimmistä teemoista mahdollisuudet tasa-arvoiseen hyvinvointiin.

–Korona-aika on lisännyt entisestään lasten ja nuorten pahoinvointia, joka näkyy esimerkiksi kuntien raportoimana lastensuojelun tarpeen kasvuna. Kannustan jokaista käyttämään äänioikeutensa tulevissa aluevaaleissa”, Mustafi kehottaa.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. tammikuuta. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

***

Vasemmistoliiton Lapin piirin aluevaaliohjelma 2022

Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on vahvat ja saavutettavat julkiset palvelut koko Lapin alueelle.

Lasten ja nuorten pitää pystyä hakeutumaan hyvinvointipalveluiden piiriin matalalla kynnyksellä

Lasten ja nuorten kohdalla ongelmien ennaltaehkäisy on mitä tärkeintä. Tämä tarkoittaa panostusta varhaisen vaiheen tukeen, päihde- ja mielenterveystyöhön, kouluterveyspalveluihin ja oppilashuoltoon. Kun puutumme ongelmiin ajoissa, hillitsemme samalla lastensuojelun kasvavia menoja.

Tukeakseen lasten ja nuorten hyvinvointia, Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Lisätä nuorisopsykiatrian resursseja ja vastata psykiatrian rekrytoinnin haasteisiin mm. kouluttamalla lisää asiantuntevaa henkilöstöä.
 • Panostaa nuorten mielenterveystyöhön matalan kynnyksen palveluilla, jotka ovat lapsille ja nuorille saavutettavissa mm. kouluterveyden piiristä. Koulupsykologien ja -kuraattorien määrää on myös nostettava.
 • Pitää huoli siitä, ettei oppilashuollon palveluiden siirtyminen toiseen organisaatioon vaikuta arjen työn sujuvuuteen tai yhteisöllisen työn arvostukseen.
 • Tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille koko Lapin alueelle.
 • Tehdä lapset ja nuoret tietoisiksi heidän omista palveluistaan, jotta niihin on mahdollisimman helppo hakeutua, jos lapsi tai nuori kaipaa apua.
 • Tukea lasten ja nuorten hoitoa “Oma työntekijä” -systeemillä, sillä lapset ja nuoret hyötyvät turvallisen aikuisen pysyvyydestä.

Sosiaalipalvelut tarvitsevat riittävästi resursseja

Sosiaalipalveluiden tulee olla matalan kynnyksen palveluita, jotka saatavilla ja saavutettavissa koko Lapin alueella. Kannatamme muun muassa perhepalveluille perhekeskusmallia, jolloin kaikki perhepalvelut löytyvät samasta osoitteesta.

Sosiaalipalveluiden osalta Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Matalan kynnyksen sosiaalipalvelut, joita tuetaan esimerkiksi jalkauttamalla sosiaalityöntekijöitä sinne, missä asiakkaat ovat.
 • Kehittää sosiaalityöntekijöille etävastaanottoja, sillä etäisyydet ovat Lapissa pitkiä, ja etävastaanotot mahdollistavat ripeän avun joka puolelle hyvinvointialuetta. Myös korona-aika on alleviivannut etävastaanottojen tärkeyttä. Meidän tulee muistaa kuitenkin etävastaanottopalveluissa asiakaslähtöisyys, eli etäpalveluita tulee tarjota niille asiakkaille, jotka pystyvät niitä sujuvasti käyttämään. Digipalveluiden tulee olla esteettömiä ja saavutettavia kaikille.
 • Lisätä lastensuojelun resursseja muun muassa perhetyöntekijöitä lisäämällä. Ihmiset tarvitsevat konkreettista apua ja parhaiten tähän vastataan riittävillä julkisilla palveluilla. Myös ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön täytyy panostaa, sillä se voi vaikuttaa lastensuojelun menoihin pitkällä tähtäimellä.
 • Taata tasavertaiset, saatavat ja saavutettavat sosiaalipalvelut koko Lapin hyvinvointialueelle.
 • Riittävät resurssit sekä varmistaa työvoiman saatavuus. Sosiaalipuolella olennaista on kuunnella kentän ääntä palveluja kehitettäessä, sillä laajassa maakunnassa voi olla hyvinkin erilaisia toimintakäytäntöjä alueella. Samalla aloitamme palkkaharmonisaationja työkuvien yhtenäistämisen sosiaalipalveluissa.
 • Taata helposti saavutettavat päihdepalvelut, jossa avun saannin varmistaminen on keskiössä. Päihdeklinikan lakkauttamisen jälkeinen palveluaukko tulee paikata.
 • Nostaa neuvolajärjestelmä takaisin arvoonsa. Neuvolapalvelut tarvitsevat ehdottomasti oman rahoituksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiseen oman arvion perusteella palvelun sujuvoittamiseksi.
 • Luoda perhekeskusmalli, jolloin kaikki perhepalvelut löytyvät samasta osoitteesta.
 • Kehittää kohtaamispalveluita eli luoda kohtaamispaikkoja kaikenikäisille ympäri kuntia. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi jalkauttamalla sosiaalityöntekijöitä ja tukemalla vapaaehtoisverkoston luomista ja ylläpitämistä.

Terveyspalvelut tulee olla saavutettavissa kaikkialla Lapissa

Kun hoito on saatavilla ihmisille tarpeeksi ajoissa ja se on ennaltaehkäisevää, ihmisten ei tarvitse välttämättä hakeutua niin usein esimerkiksi erikoissairaanhoidon piiriin. Hoidon ennaltaehkäisyä voidaan tukea muun muassa hyvinvointistrategialla, joka voi vaikuttaa hoitokustannuksiin ja lisätä kustannustehokkuutta terveyspalveluihin.

Terveyspalveluiden osalta Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Kehittää etävastaanottoja myös terveyspalveluiden tueksi. Etävastaanotoissa ja muissa digipalveluissa on muistettava asiakaslähtöisyys – ei digitaalisteta vai digitaalistamisen vuoksi. Digipalveluiden on oltava tarkoituksenmukaisia.
 • Poistaa asiakasmaksut ja toimia sen eteen, että lääkekaton sekä matkakaton määrä pienenee – nämä verottavat eniten pienituloisia.
 • Ohjata riittävästi resursseja mielenterveystyöhön ja huomioida mielenterveyskriisin vakavuus. Kunnan ja hyvinvointialueen rooli mielenterveystyössä on määriteltävä tarkasti, jotta ihmisillä ei ole vaaraa jäädä palveluiden väliinputoajiksi.
 • Tarjota hoitoa ajossa ja ennaltaehkäisevästi, sillä siten niin monen ihmisen ei tarvitse hakeutua myöhemmin erikoissairaanhoidon piiriin. Tämä, yhdessä hyvinvointistrategian kanssa on kustannustehokasta, sillä se voi vaikuttaa hoitokustannuksiin pitkällä aikavälillä.
 • Hoidon tarpeen yksilöllinen arviointi ja potilaan kohtaaminen sensitiivisesti yksilönä.
 • Tarjota erikoislääkäripalveluita kuntiin, esim. geriatrian palvelujen osalta. Vanhusten on raskasta kulkea pitkiä matkoja sairaalaan tutkimuksiin ja takaisin.
 • Tarjota peruspalveluita sotebussin muodossa, joka kiertää Lapissa. Sotebussissa voidaan järjestää esimerkiksi laboratoriotutkimuksia, ja se voi toimia myös matalan kynnyksen lääkärivastaanottona.
 • Kehittää ikäihmisten neuvolatoimintaa terveystarkastusten ja terveyspalveluiden myötä. Väestön ikääntymisen haasteeseen on vastattava uusia toimintamalleja kehittämällä myös terveyspalvelujen puolella, yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa.
 • Kehittää ensihoidon roolia vastaisuudessa, sillä se voi olla tulevaisuudessa nykyistäkin merkittävämmässä roolissa.
 • Arvioida viime vuosina tehtyjen leikkausten vaikutus ensihoitoon.
 • Perustaa jokaiseen kuntaan hyvinvointikeskuksen yhteyteen palveluneuvojan toimi, jotta saadaan ihmiset oikeiden palveluiden pariin ja opastettua esimerkiksi etä- ja digipalveluiden käytössä.
 • Seisoa vankasti kahden päivystävän sairaalan mallin takana. Meidän täytyy pitää suuronnettomuuksien riskit mielessä.
 • Purkaa ulkoistus Länsi-Pohjassa.
 • Panostaa palveluiden kielelliseen saavutettavuuteen alueiden tarpeiden mukaisesti. Lapissa on tarvetta saamenkielisille, ruotsinkieliselle ja venäjänkieliselle palvelulle. Kulttuurinen sensitiivisyys tulee huomioida palveluissa. Suurien turistimäärien kannalta on myös hyvä varautua laajemmin englanninkieliseen palveluun.

Pelastuslaitos on löydyttävä jokaisesta Lapin kunnasta

Lapissa pelastustoimi on toiminut aina hyvin, ja hyvää tulee ylläpitää. Vapaapalokunnilla (VPK) on uhkana kuihtua pienemmistä kunnista, mikä tulee korjata resursseja kohdistamalla ja uusien vapaaehtoisten rekrytoinnilla.

Pelastuspalveluiden osalta Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Huomioida ja turvata VPK:n toiminta kaikissa Lapin kunnissa. Panostaa uusien VPK-vapaaehtoisten rekrytointiin ja kannustaa kaikkia mukaan VPK-toimintaan. Hyvinvointialue tukee vapaahtoistoiminnan
 • Kehittää pelastuspalvelun ja ensihoidon välistä yhteistyötä rakentavasti.
 • Taata pelastuslaitos jokaiseen Lapin kuntaan.
 • Taata pelastuspalveluille oma turvallisuuslautakunta.
 • Kuroa umpeen pelastuslaitoksen investointivaje 2020-luvulla.
 • Ohjata resursseja kaluston ylläpitoon, sillä toimintaedellytykset täytyy pitää kunnossa.
 • Ylläpitää pelastushelikopteritoimintaa.
 • Tehdä edelleen yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa pelastuspalveluiden ja ensihoidon suhteen. Esimerkiksi jos pelastushelikopteri Aslak on varattu, pelastushelikopteri voi lähteä matkaan Norjan tai Ruotsin puolelta.
 • Kehittää yhteistyötä VAPEPA:n(Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun) kanssa Lapissa.

Hallinnon tulee olla valmis vastaanottamaan kulttuurinen muutos, kun työntekijät siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen

Sote-alueille siirtyminen on luonteva askel organisaation kulttuuriseen muutokseen. On siis hyvä tarkastella rakenteellisen sosiaalityön toteutumisedellytyksiä. Pyrkimyksenä tulee olla organisaatio, jossa työssä havaitut rakenteelliset ongelmat tulevat nopeasti myös päättäjien tietoon. Kentällä on osaamista ja kykyä tunnistaa ongelmia tulevalle sote-alueella tulee rakentaa järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat helposti viestiä havaitsemistaan epäkohdista.

Hyvinvointialueen hallinnon osalta Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Huomioida kaikessa päätöksenteossa alueelliset vaikutukset. Hallinnon on oltava asiantuntevaa ja asioihin perehtynyttä.
 • Työskennellä vahvan alueellisen talouden eteen, jotta turvaamme tasapuoliset palvelut.

Työntekijöiden oikeudet ja riittävät resurssit on turvattava

Lapin hyvinvointialue tulee olemaan merkittävä työnantaja, ja varsinkin ensimmäisellä aluevaltuustoilla tulee olemaan suuri valta siinä, kuinka me lähdemme rakentamaan hyvinvointialueita työntekijöiden näkökulmasta. Uudet hyvinvointialueet voivat puuttua hanakammin työntekijöiden työpahoinvointiin, uupumukseen sekä työntekijöiden riittävyyteen koko Lapin alueella.

Työntekijöiden oikeuksien ja resurssien osalta Vasemmistoliiton Lapin piirin tavoitteena on:

 • Aloittaa palkkaharmonisaatioja työtehtävien tehtäväkuvauksien yhtenäistäminen välittömästi. Työntekijöiden henkilökohtainen erityisosaaminen on otettava huomioon.
 • Erottaa henkilöstöjohtaminen ja työn johtaminen toisistaan, jotta taataan tasapuolinen kohtelu isolla hyvinvointialueella. Työsuhdeasiat ohjataan henkilöstöjohtajille ja työn tekemiseen ja arkeen liittyvät asiat johtajille vastuualueiden mukaan.
 • Kuulla ja osallistaatyöntekijöitä oman työnsä suunnittelussa ja organisoinnissa.
 • Panostaa hyvään johtamiseen ja resurssointiin. Kun Lapin hyvinvointialueen työnantajakuva on hyvä, houkuttaa se osaamista myös muualta työskentelemään hyvinvointialueella.
 • Ajaa koulutusta ja työnkuvaa vastaava oikeudenmukainen palkkaa, joka riittää elämiseen.
 • Alleviivata työterveyden tärkeyttä.
 • Vastata työvoimapulaan koulutusmääriä nostamalla koko Lapin alueella. Suomessa on käynnissä sotealan työvoimakriisi. Palveluntarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä, mutta samalla myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tulee jäämään eläkkeelle.
 • Kehittää sijaisjärjestelmää, jotta turvataan henkilöstön riittävyys kaikissa tilanteissa. Etenkin korona-aikana sijaisjärjestelmän tärkeys on noussut esille.
 • Panostaa saamenkielisten osaajien rekrytointiin ja koulutukseen.
 • Turvata ja säilyttää kielilisät.