Vaa­lioh­jel­ma 2023: Kes­tä­väl­lä alue­po­li­tii­kal­la hy­vin­voin­tia ja työ­tä

Lappi on kansainvälisesti tunnettu alue. Merkittäviä talouden toimialoja Lapissa ovat matkailu, kaivostoiminta ja puunjalostusteollisuus. Vuosikymmeniä jatkunut epäonnistunut aluepolitiikka on johtanut Lapin väestön vähenemiseen ja myös Lapin poliittisen painoarvon pienenemiseen eduskunnassa. Äänikynnys Lapissa on noussut liian korkeaksi. Lappilaisen antama ääni ei ole yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden näkökulmasta enää lähelläkään samaa tasoa kuin valtaosalla suomalaisista. Tähän täytyy tulla seuraavalla vaalikaudella muutos.

 • Liikenneyhteyksiä ja tienpitoa tulee parantaa Lapissa. Väyläverkon rahoitus Lappiin on riittämätön.
 • Säädetään kaivosmineraalivero, joka turvaa Suomen yhteiskunnalle riittävän korvauksen maaperämme rikkauksista. Kaivokset ovat merkittäviä työllistäjiä, mutta niiden muodostama uhka ympäristölle tulee torjua lainsäädännöllä.
 • Saamelaiskäräjälaki tulee uudistaa vastaamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
 • Rajayhteistyötä tulee edelleen kehittää muun muassa parantamalla liikenneyhteyksiä.
 • Lappiin tarvitaan toimiva valokuituverkko kattavien tietoliikenneyhteyksien ja etätyön mahdollistamiseksi.

Työtä ja toimeentuloa Lappiin

Asuntotilanne joillakin Lapin paikkakunnilla on huono, mikä vaikeuttaa työllistymistä. Kohtuuhintaisen kunnallisen asuntotuotannon lisääminen valtion tuella on tarpeen. Matkailu on Lapissa suuri työllistäjä. Sen ongelma on työn sesonkiluonteisuus; matkailun kehittäminen ympärivuoiseksi turvaisi monien lappilaisten toimeentulo ympäri vuoden.

 • Suomeen tarvitaan uusi, kunnollinen perustulokokeilu. Lappi voi olla kokeilumaakunta, sillä jäimme paitsi opintolainan hyvityskokeilusta. Panostetaan sosiaaliturvan ja työtulojen joustavaan yhdistämiseen menemällä kohti perustuloa
 • Lisätään valtion panostusta muuntokoulutuksiin aloilla, joilla osaamisesta on pulaa.
 • Korotetaan yrittäjien alv-raja 35 000 euroon.
 • Sesonkityöntekijöiden oikeuksista on pidettävä huolta.

Turvallisuus ja huoltovarmuus on taattava koko maassa

Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat tärkeitä aiheita tulevissa vaaleissa. Energian riittävyys on vahvasti sidoksissa siihen, millaisia energiamuotoja lähdemme kehittämään tulevaisuudessa. Suomi on turvallinen maa elää, ja me haluamme, että se on turvallinen myös tulevaisuudessa.

 • Meidän tulee lisätä kestäviä energiamuotoja, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, sekä mahdollisesti myös pienydinvoimaloita, jotta voimme taata energian saatavuuden myös kylmimpinä talvikuukausina. Tuulivoimaa tulee rakentaa sinne, minne se soveltuu, kuten merelle ja lähelle alueita, joilla energian kulutuskin tapahtuu. Lapissa saamelaisten ja poronhoitajien mielipiteitä tulee asiassa kuulla.
 • Sähköverkot on ostettava takaisin suomalaisille ja energian tuotantoa tulee tarvittaessa tukea julkisin varoin.

Koulutusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin

Koulutus ja tutkimus luovat muuttuvassa maailmassa tarvittavaa osaamista ja lisäävät Lapin houkuttelevuutta asuinpaikkana.  Koulutus edistää tasa-arvoa, lisää sivistystä, luo ymmärrystä ja ratkaisuvaihtoehtoja tulevaisuuden ongelmiin. Oppivelvollisuus on hallituskaudella 2019-2023 laajennettu koskemaan myös toisen asteen opintoja, ja meidän tulee pitää koulutukseen tehdyistä investoinneista kiinni.

 • Opiskelijoiden toimeentuloa tulee parantaa opintotuen riittävällä tasokorotuksella. Opintotuen lainapainotteisuus tulee poistaa.
 • Varhaiskasvatuksesta tulee tehdä maksutonta ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä. Voiton tavoittelu varhaiskasvatuksessa tulee kieltää.
 • Aloitetaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutus Lapin yliopistossa.
 • Terve koulu on paras koulu – lisätään valtion tukea homekoulujen korjaamiseksi.
 • Korkeakoulujen perusrahoitus tulee laittaa kuntoon, korkeakoulutuksen jatko ja kehittäminen Lapissa on turvattava. Yliopistolaki on uudistettava tavoitteena korkeakoulujen sisäisen demokratian kehittäminen.
 • Koulutusresursseja ei saa vähentää, jotta turvaamme koulutuspaikat myös Lapissa.
 • Oppimisen tuen resurssit on saatava suuremmiksi. Resurssipula vaikuttaa oppimisen tuen toimivuuteen kouluissa.
 • Turvataan toisen asteen koulutuksen verkosto kehittämällä sujuvat käytänteet kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisäämiseksi sekä kehittämällä joustavat yhteistyökäytännöt eri oppilaitosten välille. Näillä toimilla helpotetaan eri alojen työvoimapulaa.
 • Maahanmuuttajien kotimaassaan suorittamat tutkinnot tulee hyväksyä myös Suomessa. Mikäli koulutus ei vastaa suomalaisia ammattitaitovaatimuksia, tulee tarjota lisäkoulutusmahdollisuus, jonka jälkeen maahanmuuttaja saa ammatissa toimimiseen oikeuttavan tutkintotodistuksen. Kielikoulutuksen resursseja tulee lisätä.
 • Suomi toisena kielenä opetuksen ei tulisi olla automaatio maahanmuuttajataustaisille oppilaille, vaan vain heille, joilla todella on haasteita Suomen kielen oppimisessa. S2-opetukseen on suunnattava riittävästi resursseja.

Hiilinegatiivinen Lappi viimeistään 2035

Ilmastotekoja tarvittiin jo eilen. Vasemmistoliitto haluaa Suomesta hiilinegatiivisen vuoteen 2035 mennessä. Tätä tavoitetta kohti menemme seuraavilla toimenpiteillä:

 • Tehdään puurakentamisesta kärkihanke. Se lisää työllisyyttä ja sitoo hiiltä pitkiksi ajoiksi.
 • Kun sijoitamme energiainvestointeihin ja kiertotalouteen, luomme samalla uusia työpaikkoja.
 • Tuetaan maatalousmaan hiilensidonnan parantamista maan multavuutta parantamalla, mikä lisäksi parantaa kasvua. Lisätään sekä energia- että ravinneomavaraisuutta paikalliseen kiertoon perustuvilla bioenergiaratkaisuilla.
 • Luodaan metsänomistajille kannustinjärjestelmä, joka palkitsee hakkuiden lykkäämisestä, millä vahvistetaan hiilinieluja.
 • Soiden lisäojitus kielletään. Ojitettuja hyväkasvuisia metsiä lannoitetaan lisää. Palautetaan luonnontilaan suot, joilla ei ole kasvullista metsää sekä toteutetaan soiden suojeluohjelman.
 • Julkisia hankintoja ohjataan lähiruokaan ja -tuotantoon esimerkiksi kouluruokailussa
 • Edistetään digitalisaation kautta kimppakyytijärjestelmän kehittämistä.
 • Oma auto on liikkumisen elinehto Lapissa. Autoilun saastuttavuutta vähennetään tukemalla ilmastoystävällisiä polttoaineratkaisuja sekä asentamalla lisää julkisia latureita sähköautoille. Valtion tukea jatkettava sähköauton hankintaan.
 • Kannustetaan paikallista suurteollisuutta ympäristöystävällisempiin tuotantomuotoihin ja haitallisia yritystukia poistettaessa selvitetään myös alueelliset työllisyysvaikutukset.
 • Julkisten rakennusten katoille asennetaan lisää aurinkopaneeleita.
 • Kansallispuistoverkostoa tulee laajentaa.

Inhimillisen ja oikeudenmukaisen politiikan puolesta

Nykyinen vasemmistoenemmistöinen hallitus on muun muassa laajentanut oppivelvollisuutta 18 vuoteen, täyttänyt työllisyystavoitteet ja korottanut eläkkeitä. Oikeisto, mikäli he pääsevät takaisin valtaan, aikoo leikata heikoimmassa asemassa olevilta. Kokoomus on esittänyt neljän

miljardin leikkauksia seuraavalle hallituskaudella, se aikoo heikentää muun muassa työttömyysturvaa, asumistukea ja yksityistää sotepalveluita vielä lisää. Me haluamme jatkaa inhimillisen ja oikeudenmukaisen politiikan tiellä. Puolustamme julkisia, tasavertaisia palveluita.

 • Taataan mielenterveyspalveluiden ja erityisosaajien riittävä koulutus ja resurssit Lapissa
 • Pidetään huolta siitä, että riittävät erikoissairaanhoidon palvelut ja lähipalvelut pysyvät lappilaisten saatavilla. Lapissa on oltava kaksi päivystävää erikoissairaanhoidon toimipistettä (LKS ja LKPS).
 • Turvataan peruspalvelut kohtuullisen matkan päähän ihmisten asuinpaikasta.
 • Opintolainahyvitys Lappiin työllistyville on otettava käyttöön.
 • Tuetaan kuntien vauvarahan käyttöä muuttotappiokunnissa.